Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

toc
22:02
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative
toc
21:59
8062 f1b2 500
Reposted fromrisky risky viaknicKnack knicKnack
toc
21:52
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viakomplikacja komplikacja
21:21
1885 2aac 500
toc
21:20
0719 c9d2
Reposted fromiamstrong iamstrong
toc
21:17
3889 63e1
I need dis!
Reposted fromjakniejaktak jakniejaktak viaknicKnack knicKnack
21:16
toc
21:15
toc
21:14
toc
21:14
toc
21:14
7460 4428 500
Reposted fromsoSad soSad viaknicKnack knicKnack
toc
21:13
5576 084b 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
toc
21:11
5621 cae3 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
toc
20:40
5658 b488
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 22 2015

toc
16:54
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viaparadoksy paradoksy
toc
16:53
5743 8527 500
Reposted fromurban-cities urban-cities viahaszek haszek
toc
16:36
16:35
4533 4f39 500
Reposted fromPoooly Poooly viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
16:27
3832 cfed

Carry me Human

Reposted fromlolfactory lolfactory viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
16:25
4212 9f13
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl